rozšířené vyhledávání
Obec Tetín

Žádosti o informace

 

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

 

 • Písemně

 • Osobně

 • E-mailem

 • Elektronickým podáním

 • Telefonicky

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů: 

Lhůty: 

 • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů

 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů

 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3,písm.b)-3dny

 • Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů

 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů

 • Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů

 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů

 • Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4) - 15 dnů

 • Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

   

Termíny: 

 

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001

 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002 

 • Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

   

Kdo může o informaci požádat:
- je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč
o informaci žádá
 

Kdo informaci poskytne:

 

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy informaci neposkytne:

 

 • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost

 • jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)

 • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství

 • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení

 • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

   

Co musí písemná žádost obsahovat:

 

 • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí

 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

   

Jaký bude postup povinného orgánu:

 

 • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti

 • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů

 • pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů (od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

Co když orgán žádosti nevyhoví:

 

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele

 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel

 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá:

 

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal
   

Kdo o odvolání rozhodne:

 •  o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal

 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Svatá Ludmila 1100 let

Svatá Ludmila 1100 let

Facebook

e-Shop

eshop

Pivo Bořivoj

Tetínský Bořivoj